CHƯƠNG TRÌNH FASEVIE

  

Tài liệu tổng kết

Cải thiện thức ăn bổ sung cho trẻ em Việt Nam

 

 

 

Tên gọi: Chương trình Fasevie: giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng cho nhóm dân cư nghèo ở Việt Nam thông qua việc cung cấp thức ăn tăng cường phù hợp với mọi đối tượng và giáo dục dinh dưỡng.
Địa bàn hoạt động: Các tỉnh miền Trung (Quảng Nam, Hà Tĩnh, Đà Nẵng), mở rộng hoạt động trên toàn quốc.

 

Ø GIỚI THIỆU QUA VỀ DỰ ÁN

“Khảo sát tình hình dinh dưỡng của trẻ nhỏ, việc cho trẻ ăn bổ sung và bối cảnh kinh tế - xã hội ở Bắc Trà My” (02/2005 )

Mục đích của chương trình Fasevie là hợp tác với Viện dinh dưỡng quốc gia (VDD) nhằm giảm thiểu tỷ lệ suy dinh dưỡng cho những đối tượng chịu thiệt thòi nhất ở Việt Nam. Trong giai đoạn thí điểm, chương trình đã xây dựng và thử nghiệm các phương pháp can thiệp để giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 2 tuổi: cung cấp thức ăn bổ sung sữa mẹ và nâng cao nhận thức của các bà mẹ về vấn đề dinh dưỡng thông qua hoạt động giáo dục dinh dưỡng.


Dự án này bao gồm 3 mảng hoạt động chính trong thời gian 3 năm:

1) phát huy các kết quả đã đạt được ở các tỉnh thí điểm và tạo khả năng hoạt động độc lập cho các đối tác tại cấp tỉnh.

 2) nhân rộng chiến lược của chương trình Fasevie trên toàn quốc nhờ có các công cụ trợ giúp về mặt thể chế đã được xây dựng và công nhận chính thức.

3) Đa dạng hoá các hoạt động hướng đến các đối tượng mới có nguy cơ suy dinh dưỡng.

X Đầu trang

 

“Giáo dục dinh dưỡng” (Hà Tĩnh, 11/09/2001).

Ø MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Mục tiêu chung:  Xây dựng, hoàn thiện và phổ biến các phương pháp làm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở những đối tượng dễ bị suy dihh dưỡng nhất ở Việt Nam.

 

 

Mục tiêu cụ thể

“Hướng dẫn thực hành dinh dưỡng” (tại Quảng Nam).

1. Tạo khả năng hoạt động độc lập cho các đối tác Việt Nam tại các tỉnh mà chương trình đã can thiệp ở giai đoạn trước.


2. Nhân rộng trên toàn quốc phương pháp chương trình Fasevie đã sử dụng để làm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 2 tuổi.


3. Mở rộng đối tượng của dự án: trẻ em tiểu học, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, người cao tuổi.

 

 

«Giới thiệu sản phẩm của Fasevie với các bà mẹ tại Trung tâm y tế huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh».

Ø HOẠT ĐỘNG

Mảng 1: Phát huy những kết quả đã đạt được ở giai đoạn thí điểm
Sau giai đoạn bước đầu triển khai chương trình Fasevie (1995-1997), giai đoạn thí điểm (1998-2003) đã được tiến hành với nội dung thử nghiệm những chiến lược đã được thực hiện ở Đà Nẵng, Hà Tĩnh và Quảng Nam. Đây là những tỉnh miền Trung nghèo nhất và nằm trong số những tỉnh có tỷ lệ suy dinh dưỡng cao nhất của Việt Nam.
Các hoạt động mà chương trình Fasevie đã triển khai ở 3 tỉnh được chia làm 3 hợp phần.


Sản xuất thức ăn bổ sung ở qui mô tỉnh (bột ăn liền cho trẻ em và bột dinh dưỡng để bổ sung vào thức ăn truyền thống).


Triển khai mạng lưới phân phối và tiếp thị cho cơ sở sản xuất.


Giáo dục dinh dưỡng cho các bà mẹ đang mang thai và các bà mẹ có con dưới 2 tuổi.

 

 “Chiến dịch quảng bá sản phẩm bột” (Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Như vậy mảng thứ nhất của chương trình là trợ giúp các đối tác địa phương có liên quan trong việc tạo cho mình khả năng hoạt động độc lập hoàn toàn: họ sẽ dần dần tự triển khai tiếp toàn bộ các hoạt động của chương trình Fasevie về mặt kỹ thuật cũng như tài chính.


Toàn bộ nhóm làm việc của chương trình Fasevie đã đưa vào triển khai các hoạt động với những đối tác địa phương ở giai đoạn II. Nhóm đã xây dựng, thử nghiệm và chính thức đưa ra toàn bộ các phương pháp hữu ích cho từng đối tác ở điểm. ở giai đoạn III, ngoài việc trợ giúp trực tiếp về mặt tài chính (vai trò thúc đẩy) và kỹ thuật, nhóm còn trợ giúp "ở sân sau " có nghĩa là nhóm can thiệp đến nhu cầu của các đối tác (vai trò trợ giúp) khi những đối tác này không có khả năng tiếp tục triển khai một số hoạt động khi không có sự giúp đỡ của chương trình.
Như vậy, đối với những điểm sản xuất thí điểm, các hoạt động được trợ giúp sẽ là.


Đối với doanh nghiệp, trợ giúp sản xuất thức ăn bổ sung sữa mẹ có chất lượng cao và phương pháp đánh giá chất lượng tại doanh nghiệp thông qua việc tuân thủ chặt chẽ các quy chuẩn sản xuất đã được Gret, IRD và doanh nghiệp cùng xây dựng.


Cung cấp sản phẩm cho mạng lưới cộng tác viên của Hội phụ nữ. Các cộng tác viên sẽ đảm trách việc khuyến khích sử dụng các sản phẩm đó, thông qua chiến dịch giáo dục dinh dưỡng cho các bà mẹ.


Triển khai các hoạt động tiếp thị khuyến mãi để phổ biến rộng rãi sản phẩm thông qua một mạng lưới các cửa hàng bán lẻ.

X Đầu trang

 

 Sản xuất bột cho trẻ em
Hai cơ sở sản xuất đang hoạt động (tại Hà Tĩnh và Quảng Nam) sẽ được chương trình cung cấp những công cụ cần thiết để có thể tự hoạt động. Giai đoạn trợ giúp này sẽ được chứng minh đối với những hoạt động đánh giá chất lượng sản xuất (sử dụng các phiếu theo dõi quá trình sản xuất và các sách hướng dẫn để thực hiện tốt vệ sinh sản xuất).


Theo hướng này, dự kiến sẽ có những chuyến công tác thường xuyên của các cán bộ thuộc mảng sản xuất và chất lượng để theo dõi tình hình sản xuất và chất lượng sản phẩm ở những cơ sở sản xuất đã thành lập và để phân cấp lại hoạt động sản xuất trong trường hợp cần thiết.

 

“Các bà mẹ mua bột tại Trung tâm y tế huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh ”

Chương trình cũng tổ chức nhiều đợt tập huấn cho nhân sự của nhà máy để tiếp tục tuyên truyền về các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm, đào tạo họ biết cách tự đánh giá và vận dụng một cách phù hợp các phương pháp kiểm tra chất lượng cần thiết.


Đối với việc xây dựng công thức sản phẩm mới, các doanh nghiệp có thể sẽ được Viện Dinh Dưỡng trợ giúp và nhân sự của Viện cũng sẽ được đào tạo để sử dụng phần mềm Alicom mà IRD đã phát triển. Phần mềm này cho phép tính toán các công thức một cách phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của trẻ dựa trên nguyên liệu sẵn có ở địa phương, giá và thành phần nguyên liệu.

 


Giáo dục dinh dưỡng
Ở giai đoạn II, hệ thống giáo dục dinh dưỡng đã được triển khai ở 7 huyện (trên 3 tỉnh) thông qua Hội phụ nữ. Có 1500 cộng tác viên đã được đào tạo để phổ biến các thông điệp giáo dục dinh dưỡng và đưa sản phẩm bột ăn liền đến với 30.000 bà mẹ có con dưới 2 tuổi. Tại hội thảo tổng kết giai đoạn II (tháng 03/2004), chương trình sẽ xác định lại những phương pháp cần thiết để mạng lưới cộng tác viên của Hội phụ nữ tiếp tục hoạt động. Chương trình cũng sẽ tập huấn cho họ biết vận dụng những phương pháp này.


Các hoạt động mà chương trình Fasevie đã triển khai ở 3 tỉnh được chia làm 3 hợp phần:
Sản xuất thức ăn bổ sung ở qui mô tỉnh (bột ăn liền cho trẻ em và bột dinh dưỡng để bổ sung vào thức ăn truyền thống).


Triển khai mạng lưới phân phối và tiếp thị cho cơ sở sản xuất.


Giáo dục dinh dưỡng cho các bà mẹ đang mang thai và các bà mẹ có con dưới 2 tuổi.
Như vậy mảng thứ nhất của chương trình là trợ giúp các đối tác địa phương có liên quan trong việc tạo cho mình khả năng hoạt động độc lập hoàn toàn: họ sẽ dần dần tự triển khai tiếp toàn bộ các hoạt động của chương trình Fasevie về mặt kỹ thuật cũng như tài chính.

X Đầu trang

 

Tiếp thị
Ở giai đoạn II của dự án, chương trình Fasevie đã giúp đỡ các doanh nghiệp sản xuất bột ăn liền cho trẻ em trong việc xây dựng một hệ thống phân phối tại những cửa hàng bán lẻ và việc triển khai các chiến dịch tiếp thị ( qua vô tuyến, đài, tài liệu quảng cáo in khổ nhỏ, tặng mũ, bát). Chương trình cũng đã đào tạo cho nhân viên kinh doanh của các doanh nghiệp về kỹ năng bán sản phẩm.

 

“Một số sản phẩm trong khuôn khổ Chương trình Fasevie”.

Khi đã được cung cấp phương pháp tại cuộc hội thảo tổng kết giai đoạn II, các doanh nghiệp này sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động trên với nguồn kinh phí của mình.


Ngoài ra, nhà máy sản xuất sẽ được trợ giúp bởi hệ thống theo dõi tình hình bán ra nhờ vào các công cụ mà Fasevie đã phát triển. Nhân sự của doanh nghiệp sẽ được nhóm làm việc của Fasevie đào tạo về cách sử dụng hệ thống này. Chương trình sẽ tiếp tục trợ giúp kịp thời các hoạt động này thông qua cán bộ của chương trình phụ trách mảng tiếp thị. Cán bộ đó sẽ đi thăm các điểm để giúp đỡ mạng lưới bán hàng. Việc điều chỉnh các chiến lược tiếp thị có thể được triển khai với sự phối hợp của các doanh nghiệp để tăng số sản phẩm bán ra và như vậy cũng là đóng góp vào việc tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

 

Mảng II: Nhân rộng chiến lược Fasevie trên toàn quốc

Tài liệu giáo dục dinh dưỡng.

Đây là một trong những mảng nội dung được chính phủ Việt Nam ưu tiên: ngay từ bây giờ nội dung này đã được đưa vào tài liệu của kế hoạch hành động quốc gia về tăng cường vi chất của Bộ y tế.


Nội dung của mảng này là triển khai những điều kiện cần thiết để Viện Dinh Dưỡng thành công trong việc nhân rộng trên toàn quốc các hoạt động của chiến lược với sự phối hợp của Hội phụ nữ trên cơ sở các kết quả dự án đã đạt được.


Hội thảo tổng kết các kết quả đã đạt được
Hội thảo tổng kết giai đoạn II diễn ra vào tháng 03/2004 có mục đích là tổng kết những phương pháp mà chương trình đã thực hiện cho các đối tác Việt Nam. Ngoài ra hội thảo còn là một diễn đàn trao đổi ở cấp vùng về thức ăn bổ sung cho trẻ em dưới 2 tuổi. Đây sẽ là thời điểm quan trọng của giai đoạn tạo khả năng hoạt động độc lập hoàn toàn cho các điểm thí điểm ở giai đoạn trước.

Nghiên cứu xác định đặc điểm bối cảnh
Để chuẩn bị cho việc nhân rộng trên qui mô quốc gia trong những điều kiện thuận lợi nhất có thể, chương trình dự kiến sẽ tiến hành nghiên cứu để xác định đặc điểm những loại bối cảnh xã hội, nông nghiệp và kinh tế trên toàn bộ lãnh thổ quốc gia. Kết quả của việc nghiên cứu trên sẽ cho phép bổ sung và vận dụng phù hợp các phương pháp can thiệp có thể áp dụng được trong những bối cảnh khác nhau và đặc biệt là trong những bối cảnh của các nhóm dân cư nghèo nhất. Công việc này sẽ được giao cho cán bộ phụ trách mảng nhân rộng. Cán bộ này sẽ thường xuyên liên lạc với Viện Dinh Dưỡng và được giám đốc dự án giúp đỡ.

Ban quản lý dự án quốc gia
Một ban quản lý dự án ở cấp quốc gia sẽ được thành lập bao gồm Viện Dinh Dưỡng, Hội phụ nữ, các thành viên của nhóm Fasevie. Ban quản lý này phải tổ chức họp đều đặn. Điều đó sẽ cho phép tăng cường khả năng phối hợp hoạt động của các đối tác Việt Nam. Uỷ ban sẽ quyết định hành động để nhân rộng các hoạt động từ cấp huyện lên cấp tỉnh tại những điểm thí điểm chương trình Fasevie và sẽ điều phối toàn bộ các mảng nội dung hoạt động.


Trung tâm đào tạo có 2 cơ sở
Một trung tâm đào tạo sẽ được thành lập bao gồm 2 cơ sở.
Một cơ sở ở Viện Dinh Dưỡng để đào tạo các tác nhân ở điểm khi nhân rộng hoạt động giáo dục dinh dưỡng từ cấp huyện lên cấp tỉnh. Trung tâm này sẽ tập huấn cho hội viên Hội phụ nữ về vấn đề dinh dưỡng ở trẻ em dưới 2 tuổi và cho các trung tâm y tế về các bước kiểm tra chất lượng thức ăn bổ sung. Vì các phương pháp mà Fasevie đã triển khai sẽ được các đối tác ở địa phương và trung ương xem xét để vận dụng phù hợp nên trung tâm này sẽ cho phép đào tạo nhân sự ở cấp trung ương (nhân sự phụ trách việc tập trung các dữ liệu thu thập được ở điểm), đào tạo các giảng viên chính mới tham gia dự án (để sau này họ lại tập huấn cho các cộng tác viên) và đảm trách việc đào tạo họ liên tục.


Ở điểm Quảng Nam, một cơ sở đào tạo kỹ thuật của trung tâm sẽ được thành lập để đào tạo nhân sự cho các điểm sản xuất khác trong tương lai trong điều kiện thực tế. Chương trình đào tạo sẽ tập trung vào mảng kỹ thuật sản xuất, sử dụng máy chế biến thực phẩm (máy trộn, máy sấy, máy ép đùn, đóng gói), kỹ thuật mua nguyên liệu, kiểm tra chất lượng thành phẩm.

Triển khai song song với các chương trình quốc gia
Chương trình quốc gia phòng chống suy dinh dưỡng mà chính phủ đã triển khai sẽ tiếp tục được thực hiện tại làng xã thông qua các trung tâm y tế, mạng lưới cộng tác viên, Uỷ ban nhân dân... Vì thế chương trình phải đặc biệt quan tâm đến các cách thức lồng ghép một số hoạt động của chương trình vào hoạt động của các mạng lưới tác nhân có sẵn để tối ưu hoá các nguồn tài chính và chuẩn bị cho họ có khả năng hoạt động độc lập. Những điểm này sẽ được thảo luận chủ yếu tại các cuộc họp của Ban quản lý dự án và các hoạt động khác nhau của chương trình tại điểm sẽ từng bước được đưa vào chương trình quốc gia phòng chống suy dinh dưỡng.


Từng bước đưa nhóm làm việc của chương trình vào hoạt động tại các cơ quan đối tác phía Việt Nam trong lĩnh vực dinh dưỡng
Nhóm làm việc hiện nay đã làm cho chương trình từ nhiều năm. Phần lớn họ là kỹ sư công nghệ thực phẩm đã có chuyên môn cần thiết để làm việc cho các đối tác Việt Nam (Viện Dinh Dưỡng, Hội phụ nữ).


Tại mảng nội dung II của giai đoạn III chương trình Fasevie, dự kiến cán bộ phụ trách các mảng hoạt động sẽ được các cơ quan đối tác Việt Nam tiếp nhận để có thể tiếp tục làm việc tại đó sau khi giai đoạn III kết thúc. Như vậy.


Cùng với các cán bộ phụ trách mảng sản xuất, chất lượng và đa dạng hoá các hoạt động thì một cơ cấu công nghệ chế biến thực phẩm cũng được đưa vào. Cơ cấu này có thể sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động về kỹ thuật chế biến của chương trình (các cán bộ phụ trách mảng kiểm tra chất lượng và sản xuất đã được Bộ môn hệ thống nông nghiệp thuộc Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam ký hợp đồng làm việc).


Các cán bộ phụ trách mảng giáo dục dinh dưỡng và đào tạo sẽ làm việc tại Viện Dinh Dưỡng. Cần nói thêm rằng cán bộ phụ trách giáo dục dinh dưỡng của Fasevie vừa được Viện Dinh Dưỡng ký hợp đồng làm việc tại Viện.


Cán bộ phụ trách mảng nhân rộng hoạt động sẽ làm việc tại Hội phụ nữ để điều phối các hoạt động của nhiều đối tác khác nhau ở qui mô quốc gia và quản lý hoạt động liên quan đến thức ăn bổ sung của Hội phụ nữ.

Sự thay đổi cấp độ hoạt động đầu tiên: từ cấp huyện lên cấp tỉnh
Ở những điểm đã triển khai hoạt động tại Quảng Nam và Hà Tĩnh, chương trình sẽ nhân rộng hoạt động trên toàn tỉnh, chủ yếu là nhân rộng hoạt động giáo dục dinh dưỡng trên toàn bộ các huyện của hai tỉnh trên. Cũng cần nói thêm rằng hai cơ sở sản xuất đã đi vào hoạt động đã được chương trình Fasevie xác định qui mô để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong tỉnh.


Tại tỉnh Đà Nẵng, các hoạt động giáo dục dinh dưỡng sẽ tiếp tục được triển khai chỉ trong một huyện mà giai đoạn trước chương trình đã can thiệp.


Các doanh nghiệp sẽ tiếp tục triển khai hoạt động tiếp thị các sản phẩm bột cho trẻ em thông qua các đoạn phim quảng cáo cũng như khuyến mãi tại những trung tâm y tế xã. Tại 7 huyện đã can thiệp, chương trình sẽ tiếp tục tài trợ kinh phí để trả lương trong một năm cho các giảng viên chính thuộc Hội phụ nữ và chỉ trả 50% lương ở năm thứ 2 và 25% ở năm thứ 3. Số lương còn lại sẽ do Hội phụ nữ trả. Hội có thể sẽ tìm được nguồn kinh phí từ Uỷ ban nhân dân.


Đối với 17 huyện mới mà hoạt động giáo dục dinh dưỡng sẽ được triển khai (7 huyện ở Hà Tĩnh và 10 huyện ở Quảng Nam), các giảng viên chính sẽ được chương trình trả lương trong vòng một năm và trả 75% lương ở năm thứ 2. Sau đó, 2 giảng viên chính sẽ được chọn trong toàn tỉnh để điều hành mạng lưới các cộng tác viên của tỉnh. Như vậy, việc điều hành ở huyện sẽ do hội viên Hội phụ nữ tiếp nhận.


Khác với giai đoạn II, những hoạt động này sẽ do mạng lưới Hội phụ nữ quản lý, chương trình chỉ can thiệp "ở sân sau" để khắc phục những thiếu sót về mặt kỹ thuật và tài chính của mạng lưới này.

Sản phẩm thức ăn cho những đối tượng nghèo nhất
Bột ăn liền mà chương trình Fasevie đã hoàn thiện công thức có giá bán và chất lượng hơn hẳn các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Thật vậy, toàn bộ chi phí sản xuất đã được nhóm làm việc của dự án tối ưu hóa với sự phối hợp của Viện Dinh Dưỡng và các doanh nghiệp: nguyên liệu sử dụng hoàn toàn có sẵn ở địa phương, thiết bị chế biến được sản xuất tại địa phương (Gret chuyển giao công nghệ), hoạt động sản xuất cũng diễn ra tại địa phương (nhân lực địa phương). Vì thế một bộ phận dân cư nhỏ không thể mua được thức ăn bổ sung cho trẻ sơ sinh bán trên thị trường nhưng lại mua được sản phẩm thức ăn của chương trình (rẻ hơn 2,5 lần).Tuy nhiên, mặc dù các sản phẩm bột này đã được khuyến khích sử dụng và được tiêu thụ tại những vùng can thiệp thí điểm nhưng chúng ta vẫn phải đưa ra những công thức sản phẩm mới với giá rẻ hơn nữa vì các gia đình đã cố gắng mua những sản phẩm này cho con cái họ nhưng họ phải hạn chế những chi tiêu cơ bản khác cho gia đình.

Fasevie phải xây dựng được một công thức cho sản phẩm mới với giá rẻ hơn để nhóm đối tượng nghèo nhất này có thể thường xuyên mua được thức ăn bổ sung chất lượng cao cho con cái họ. Để làm được điều đó, việc hoàn thiện công thức cho những sản phẩm mới là cần thiết. Đó có thể là những công thức thức ăn bổ sung mới bên cạnh thức ăn truyền thống, những công thức dạy nấu ăn có sử dụng các loại thức ăn truyền thống mà người mẹ mua cho cả gia đình hoặc bột sống.

Mọi cố gắng đều phải hướng đến việc tối ưu hoá chi phí sản xuất để các sản phẩm dinh dưỡng cho những đối tượng nghèo nhất không phải là những sản phẩm vì người nghèo mà là những sản phẩm có giá rất rẻ. Nhóm làm việc Fasevie phải đóng góp kiến thức về mặt khoa học kỹ thuật vào hoạt động.

X Đầu trang

 

 

Mảng III: Đa dạng hoá các hoạt động hướng đến những đối tượng mới dễ bị suy dinh dưỡng
Ngoài đối tượng là trẻ em dưới 2 tuổi, chương trình dự định sẽ triển khai sản xuất nhiều sản phẩm dinh dưỡng cho những đối tượng khác cũng dễ bị suy dinh dưỡng.


Với mục đích này, cùng với việc triển khai xem xét chính sách quốc gia về tăng cường dinh dưỡng, chương trình sẽ tiến hành nghiên cứu tài liệu và thống kê ở những nhóm đối tượng này. Họ sẽ là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, trẻ em học đường và người cao tuổi.
 

 “Xưởng chế biến bột Favina thuộc Công ty lương thực thực phẩm và dịch vụ Quảng Nam, thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam”.

Xác định chiến lược theo nhóm đối tượng đã lựa chọn
Sau khi đã xác định chính xác những nhóm đối tượng dễ bị suy dinh dưỡng để triển khai sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng, chúng ta cần phải tiến hành nghiên cứu tính khả thi của hoạt động đó và của các thông điệp giáo dục dinh dưỡng đưa ra. Tiến hành điều tra cũng là một hoạt động cần thiết để xác định một giải pháp phù hợp giữa thói quen ăn uống, các đặc điểm kinh tế xã hội, địa lý và nhu cầu dinh dưỡng của các nhóm đối tượng đã lựa chọn.


Sau khi điều tra, các chiến lược hành động sẽ được đưa ra bao gồm việc xác định sản phẩm, bán sản phẩm ra thị trường cũng như các cách thức phổ biến sản phẩm phù hợp nhất với các nhóm đối tượng đích.


Chương trình cũng sẽ phân tích thử nghiệm cảm quan để sản xuất các sản phẩm dễ dàng được các nhóm đối tượng này chấp nhận nhất và thử nghiệm sản phẩm trên một số lượng lớn trước khi đưa ra thị trường.

Sản xuất thức ăn tăng cường phù hợp

 “Xưởng chế biến bột Favina thuộc Công ty lương thực thực phẩm và dịch vụ Quảng Nam, thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam”.

Khi những sản phẩm này được xác định rõ ràng, chương trình sẽ ký hợp đồng với một hoặc nhiều doanh nghiệp chế biến thực phẩm để giao cho họ sản xuất. Chương trình sẽ thảo ra một chiến lược tiếp thị để có thể tiếp cận được với những đối tượng đã lựa chọn một cách hiệu quả nhất.


Bên cạnh đó chương trình cũng sẽ xâydựng các thông điệp giáo dục dinh dưỡng, thiết lập và xuất bản các tài liệu trợ giúp cần thiết và phổ biến thông qua các mạng lưới đã được xác định.

Hoạt động mở rộng đầu tiên: củng cố chiến lược bánh bích quy với Viện Dinh Dưỡng và Công ty bánh kẹo Hải Hà
Vào giai đoạn trước của chương trình, cùng với công ty Hải Hà (một doanh nghiệp lớn của Việt Nam sản xuất bánh mứt kẹo) Fasevie đã tiến hành sản xuất bánh bích quy tăng cường cho trẻ em tiểu học (từ 6 đến 12 tuổi). Sau khi sản xuất, đóng gói sản phẩm và nhận được giấy phép bán ra thị trường do chính phủ Việt Nam cấp, các sản phẩm sẽ được công ty Hải Hà đưa ra thị trường toàn quốc thông qua một chiến dịch tiếp thị do công ty chi trả kinh phí.


Bên cạnh đó, Fasevie sẽ thiết kế và triển khai sản xuất các loại trò chơi chơi dùng để giáo dục dinh dưỡng (loại sách nhỏ giống truyện tranh) để tiếp cận được với nhóm trẻ này một cách hiệu quả. Đây chính là việc tạo ra những phương tiện thông tin hợp lý để tuyên truyền cho trẻ em về dinh dưỡng.


Một hệ thống theo dõi tình hình bán sản phẩm ở công ty Hải Hà sẽ được hoàn thiện và hệ thống này sẽ cho chúng ta biết được mức độ chấp nhận của nhóm đối tượng đích, cụ thể là số lượng bánh bic qui bán ra hàng tháng trong từng vùng.


Sau khi đã hoàn thiện, các công cụ giáo dục dinh dưỡng cho trẻ em từ 6 đến 12 tuổi sẽ được sản xuất trên qui mô lớn và được các trường học phổ biến với sự phối hợp của Bộ giáo dục. ở cấp quốc gia, Viện Dinh Dưỡng, công ty Hải Hà và Bộ giáo dục sẽ phối hợp để điều phối nhằm tập trung tất cả những đối tác của chiến dịch giáo dục dinh dưỡng và điều tiết hoạt động của họ.


Cũng như ở giai đoạn II trong hợp phần thức ăn bổ sung, cùng với Viện Dinh Dưỡng, chương trình Fasevie sẽ có những cuộc điều tra đều đặn để đánh giá mức độ nâng cao hiểu biết về dinh dưỡng của các nhóm suy dinh dưỡng đã lựa chọn. Kết quả các cuộc điều tra sẽ được phân tích tại thời điểm thực tế và sẽ được báo cáo để có thể cải thiện hoạt động phổ biến thông điệp giáo dục dinh dưỡng.

X Đầu trang

 

Ø ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN, XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
 

Địa chỉ Văn phòng
Phòng 223, Học Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia, 48 B, Tăng Bạt Hổ, Hà Nội, Việt Nam

Tel : (04) 972 14 78 ; fax : (04) 972 14 79

Olivier Renard

Trưởng Điều phối chương trình Fasevie

Điện thoại: (+84) 04 972 14 78 

Fax: (+84) 04 972 14 79

ĐT di động: (+84) 0905 64 46 15;

Mail: renard@gret.org.vn

Claire Khoury

Điều phối viên Hợp phần Đa dạng hoá hoạt động

Điện thoại: (+84) 09 02 31 45 84;

Mail: fasevie-claire@gret.org.vn

 

Đỗ Mạnh Cường, Th.s Phát triển
Điều phối viên Hợp phần Củng cố/Mở rộng hoạt động

– Phó trưởng Điều phối chương trình Fasevie
Điện thoại: (+84) 09 05 10 70 59;
Mail: fasevie-cuong@gret.org.vn

Nguyễn Văn Hoan, Th.s Công nghệ thực phẩm

Chuyên trách nghiên cứu và phát triển

Điện thoại: (+84) 09 13 54 57 09;

Mail: nguyen_vanhoan@yahoo.fr

 

Nguyễn Văn Sơn

Chuyên trách đào tạo.
Điện thoại.: 091 3419122.

E-mail : fasevie-son@gret.org.vn

Hồ Nguyệt Yến

Thư kí/Phiên dịch
Điện thoại: (+84) 09 12 41 79 39
Mail: fasevie_hn@gret.org.vn

Đỗ Bích Phượng - Chuyên trách Marketing

Điện thoại: (+84) 09 06 06 49 59

Mail: fasevie-marketing@gret.org.vn

Mai Xuân Quang

Trợ lý Điều phối viên hợp phần Củng cố / Mở rộng hoạt động
Điện thoại: (+84) 09 12 35 32 45;    
Mail: fasevie-quang@gret.org.vn

 

X Đầu trang

 › Tiếng Việt › Français › English

Sơ đồ Website |  Liên hệ  |  Liên kết

  Tổ chức nghiên cứu và chuyển giao công nghệ
Phòng 307+308 - Nhà A1 Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội.

Tel: (84-4) 38 464 493/38 464 491. Fax: (84-4) 38 464 514. Email: gretvn@gret.org.vn