Thông tin chung


Tên dự án:                    Hỗ trợ mạng lưới các tổ chức dân sự địa phương nâng cao năng lực cho cộng                                       đồng về lồng ghép môi trường vào các chương trình phát triển xã hội                                                          – Dự án SYNERGIES

 

Thời gian thực hiện:     3 năm (2011 – 2014)

 

Tổng ngân sách:           636 692 EUR

 

Đơn vị tài trợ chính:     UB Châu Âu

 

Vùng dự án:                 4 tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Thanh Hóa

 

Đối tác dự án:              4 tổ chức dân sự địa phương gồm: Hadeva, Trung tâm Sông Hồng, CRD, Areca

 

Đối tượng hưởng lợi:   3 nhóm chính: i) 4 tổ chức đối tác nêu trên; ii) chính quyền địa phương các cấp                                      (4 tỉnh, 20 huyện, các xã), các hội đoàn thể, nhóm không chính thức;                                                      iii) cộng đồng dân cư tại vùng dự án

Mục tiêu và kết quả:    Mục tiêu tổng quát: Củng cố và thúc đẩy xã hội dân sự ở địa phương trở thành                                       các tổ chức trung gian có đủ phương tiện, khả năng và kiến thức cần thiết để tham                                       gia vào các hoạt động giảm thiểu, thích ứng và phát triển bền vững trước bối cảnh                                       biến đổi khí hậu.

                                      Mục tiêu cụ thể: Nâng cao năng lực cho mạng lưới gồm 5 tổ chức phí chính phủ                                       địa phương (TCPCP)  trong lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu (BDKH)                                       thông qua các hoạt động thực tiễn tại cơ sở, nâng cao nhận thức và hỗ trợ các bên                                       liên quan tại địa phương cũng như thúc đẩy sự hòa nhập của các tổ chức này                                       trong các hoạt động mạng lưới quốc gia.

Kết quả mong đợi:        1. 04 tổ chức dân sự địa phương và mạng lưới 4 tổ chức này sẽ có khả năng:                                               i) tổ chức các hoạt động một cách hiệu quả,                                                                                                ii) quản lý và phát triển nguồn nhân lực để,                                                                                                iii) nâng cao nhận thức, tư vấn và hỗ trợ các bên liên quan tại địa phương trong                                             lĩnh vực môi trường và BĐKH

                                       2. 04 tổ chức địa phương và mạng lưới sẽ đóng góp tích cực vào phát triển môi                                        trường và chính sách tại địa phương thông qua các hoạt động như nâng cao nhận                                        thức cho người dân, vận động chính quyền địa phương, cung cấp dịch vụ và hỗ                                        trợ các tổ chức liên quan cũng như các bên tham gia tại địa phương liên quan.

                                       3. Mang lưới NERAD hoạt động tích cực, hiệu quả và chặt chẽ với các mạng                                               lưới hoạt động khác ở các cấp quốc gia. Mục đích là để:                                                                            i) giành được sự ủng hộ và hỗ trợ,                                                                                                            ii) tạo ra được sự quan tâm rộng rãi hơn đối với các vấn đề ở địa phương, đồng                                               thời chia sẻ thông tin hiệu quả hơn, và                                                                                                     iii) tham gia đối thoại với các cấp chính quyền.

Các hoạt động chính:    3 hợp phần:

                                       1. Nâng cao năng lực cho mạng lưới NERAD gồm 4 tổ chức dân sự địa phương                                            và các thành viên (hợp phần “nâng cao năng lực”)

                                       2. Liên kết hợp tác với các bên liên quan tại địa phương và hỗ trợ các hoạt động                                              phát triển và xây dựng chính sách lồng ghép môi trường (Hợp phần “phát triển                                            thân thiện với môi trường”)

                                       3. Hỗ trợ mạng lưới NERAD hoạt động có sự liên kết với các mạng lưới khác ở                                              cấp quốc gia (hợp phần “xây dựng mạng lưới”)

Website của mạng lưới Nerad: http://neradvn.com/

Các tài liệu tham khảo liên quan đến dự án Synergies và mạng lưới Nerad (xem thêm...)

 

X Đầu trang

› Tiếng Việt › Français  › English

Sơ đồ Website |  Liên hệ  |  Liên kết

  Tổ chức Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ
Phòng 307+308 - Nhà A1 Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội.

Tel: (84-4) 38 464 493/38 464 491. Fax: (84-4) 38 464 514. Email: gretvn@gret.org.vn